Zdroj: http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:NZ_Kostol1.jpg
2014
Umiestnenie: 87
Celkovo: 36 %
Známka: D+
 • Región: Nitriansky kraj
 • Počet obyvateľov: 39 219
 • Adresa Mestský úrad Nové Zámky, Hlavné nám. 10, 940 35 Nové Zámky
 • E-mail: info@novezamky.sk

 • Primátor: Gejza Pischinger (NEKA)
 • E-mail primátora: primator@novezamky.sk
 • Prednosta: Ing. Peter Ágh
 • E-mail prednostu:peter.agh@novezamky.sk
 • Hlavný kontrolór: Ing. Štefan Rovňaník
 • E-mail hlavného kontrolóra: stefan.rovnanik@novezamky.sk

 • web: http://www.novezamky.sk/
Oblasť otázok Odpoveď Komentár Hodnotenie
1. Prístup k informáciám
Odpovede mesta v jednotlivých oblastiach otázok zobrazíte kliknutím na [+].
    37 %
Poskytujete verejnosti materiály na rokovanie MsZ minimálne 2 dni vopred na webstránke mesta? áno http://www.novezamky.sk/Samos/msz/materialy/index_p.shtml 
Je na oficiálnej internetovej stránke zverejnený archív materiálov na rokovania MsZ za min. 2 roky? áno http://www.novezamky.sk/Samos/msz/materialy/index_p.shtml 
Nachádza sa na oficiálnej internetovej stránke elektronická úradná tabuľa? áno http://www.novezamky.sk/Info/oznamy/U_tabula/index_uradna.shtml 
Nachádza sa na oficiálnej internetovej stránke elektronická úradná tabuľa aj s archívom min. 2 roky? čiastočne od decembra 2012 http://www.novezamky.sk/Info/oznamy/U_tabula/index_archiv-Utab.shtml 
Je na stránke samosprávy uvedené meno a kontakt hlavného kontrolóra? áno http://www.novezamky.sk/Samos/msu/index_m13.shtml 
Sú na stránke samosprávy uvedené správy z kontrol hlavného kontrolóra? nie dáta nenájdené (kontrola 11.8.) 
Rýchlosť odpovede na žiadosť o informácie na 0 žiadostí do 8 dní  
Je na oficiálnej internetovej stránke zoznam/evidencia prihlásených psov, za ktorých majitelia (ne)platia poplatky? nie dáta nenájdené (kontrola 11.8.) 
Sú na stránke samosprávy uvedené mená a kontaktné údaje mestských poslancov (email a/alebo číslo) a informácie v ktorom obvode boli zvolení? áno http://www.novezamky.sk/Samos/msz/poslanci/index_p.shtml 
Zaslala samospráva informácie o počte bezpečnostných kamier umiestnených v obci a ich monitoringu operátorom? neodpovedali  
Zaslala samospráva informácie o umiestnení bezpečnostných kamier a o plochách, ktoré bezpečnostné kamery monitorujú? neodpovedali  
Zaslala samospráva informácie o informácie o uchovávaní záznamov z bezpečnostné kamery? neodpovedali  
Zaslala samospráva link, kde je na jej internetovej stránke zverejnená evidencia prihlásených psov? nie  
Zaslala samospráva informácie o počte prihlásených psov za roky 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014? áno  
2. Účasť verejnosti na rozhodovaní
Odpovede mesta v jednotlivých oblastiach otázok zobrazíte kliknutím na [+].
    41 %
Môže sa zasadnutia komisií MsZ zúčastniť verejnosť? áno  
Môže sa zasadnutia MsR zúčastniť verejnosť? áno  
Má verejnosť možnosť vystúpiť na zasadnutí MsZ k ľubovoľnému bodu predtým ako sa dá o ňom hlasovať, a to bez predchádzajúceho schvaľovania poslancami MsZ? nie  
Sú na oficiálnej internetovej stránke zverejnené zápisnice zo schôdzí MsZ? čiastočne nie aktuálne - naposledy október 2013 http://www.novezamky.sk/Samos/msz/zapisnice/index_z.shtml 
Sú na oficiálnej internetovej stránke zverejnené zápisnice zo schôdzí komisií MsZ? čiastočne pri niektorých a niekde neaktuálne http://www.novezamky.sk/Samos/msz/index_m.shtml 
Sú na oficiálnej internetovej stránke zverejnené zápisnice zo schôdzí MsR? nie iba uznesenia http://www.novezamky.sk/Samos/msr/uznes-msr/index_u.shtml 
Je na oficiálnej internetovej stránke zverejnený archív zápisníc zo schôdzí MsZ min. 2 roky spätne? áno http://www.novezamky.sk/Samos/msz/zapisnice/index_z.shtml 
Je na oficiálnej internetovej stránke zverejnený archív zápisníc zo schôdzí komisí MsZ min. 2 roky spätne? čiastočne pri niektorých chýbajú http://www.novezamky.sk/Samos/msz/index_m.shtml 
Je na oficiálnej internetovej stránke zverejnený archív zápisníc zo schôdzí MsR min. 2 roky spätne? nie iba uznesenia http://www.novezamky.sk/Samos/msr/uznes-msr/index_u.shtml 
Sú na oficiálnej internetovej stránke zverejnené zvukové, video záznamy, z rokovania MsZ min. 2 roky spätne? videozáznamy http://www.novezamky.sk/Samos/msz/index_video.shtml 
Ponúka samospráva na internete nástroj/aplikáciu na verejné zaslanie a sledovanie odpovedí na sťažnosti/pripomienky občanov? nie dáta nenájdené (kontrola 11.8.) 
3. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
Odpovede mesta v jednotlivých oblastiach otázok zobrazíte kliknutím na [+].
    42 %
Vyjadrite v percentách finančný objem elektronických aukcií na celkovom verejnom obstarávaní od januára roku 2013 do júla 2014. N/A  
Nachádzajú sa oznámenia o verejnom obstarávaní na internetovej stránke samosprávy? nie prázdne http://www.novezamky.sk/Samos/ver_obst/index_vo-vyzv.shtml 
Nachádzajú sa výsledky verejného obstarávania na internetovej stránke samosprávy? čiastočne iba prieskumy trhu http://www.novezamky.sk/Samos/ver_obst/index_vo-vysl.shtml 
Nachádza sa archív oznámení o verejnom obstarávaní na internetovej stránke samosprávy min. 2 roky spätne? nie dáta nenájdené (kontrola 11.8.) 
Nachádza sa archív výsledkov verejného obstarávania na internetovej stránke samosprávy min. 2 roky spätne? čiastočne prieskumy trhu od 2011, ale výsledkov je málo, takže zrejme nie sú všetky http://www.novezamky.sk/Samos/ver_obst/index_vo-vysl.shtml 
Aký je priemerný počet uchádzačov v elektronických aukciách od januára 2013 do júla 2014? N/A NA 
Aký je počet akceptovaných námietok a kontrolných pochybení od septembra 2012 do júla 2014? 0 vyhovených námietok  
4. Predaj a prenájom majetku
Odpovede mesta v jednotlivých oblastiach otázok zobrazíte kliknutím na [+].
    5 %
Použil MsÚ elektronické aukcie pri predajoch aspoň raz od januára 2013? nie  
Použil MsÚ elektronické aukcie pri nájmoch aspoň raz od januára 2013? nie  
Sú na oficiálnej internetovej stránke zverejnené informácie o výsledku verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom majetku (mimo rokovacích materiálov pre poslancov MsZ)? nie neaktuálne http://www.novezamky.sk/Samos/sutaz/index_s.shtml 
Sú na oficiálnej internetovej stránke zverejnené zápisnice z procesu verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom majetku? nie dáta nenájdené (kontrola 11.8.) 
Je na oficiálnej internetovej stránke zverejnený archív výsledkov verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom majetku min. 2 roky spätne (mimo rokovacích materiálov pre poslancov MsZ)? nie dáta nenájdené (kontrola 11.8.) 
Je na oficiálnej internetovej stránke zverejnený archív zápisníc procesu verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom majetku min. 2 roky spätne? nie dáta nenájdené (kontrola 11.8.) 
Sú na ofciálnej internetovej stránke zverejnené Zásady hospodárenia s majetkom?+ link áno http://www.novezamky.sk/Samos/zasady/index_z.shtml 
5. Rozpočet
Odpovede mesta v jednotlivých oblastiach otázok zobrazíte kliknutím na [+].
    71 %
Obsahoval návrh rozpočtu na rok 2013 slovný opis všetkých položiek v rozpočte vrátane krátkeho zdôvodnenia položky – pri príjmoch titul nadobudnutia a pri výdavkoch zdôvodnenie (účel) výdavku? áno  
Riadia sa zmeny schváleného rozpočtu rovnakými pravidlami ako návrh rozpočtu (napr. vrátane zverejnenia na internete na pripomienkovanie verejnosťou, atď.)? áno  
Má samospráva na svojej internetovej stránke zverejnený záverečný účet za roky 2013, 2012, 2011? áno http://www.novezamky.sk/Samos/zav_ucet/index_z.shtml 
Je na stránke samosprávy zverejnený aktuálny rozpočet samosprávy? áno http://www.novezamky.sk/Samos/rozpocet/index_r.shtml 
Sú na stránke samosprávy zverejnené rozpočty minimálne troch po sebe nasledujúcich ostatných uplynulých rokov - 2013, 2012, 2011? áno http://www.novezamky.sk/Samos/rozpocet/index_r.shtml 
Kvalita zverejňovania zmlúv na internete 41 - 60 bodov 47.16 
6. Dotácie a granty
Odpovede mesta v jednotlivých oblastiach otázok zobrazíte kliknutím na [+].
    29 %
Môže sa zasadnutia komisií alebo stretnutí, kedy sa diskutuje a/alebo rozhoduje o pridelení dotácie zúčastniť verejnosť? áno  
Má samospráva na svojej internetovej stránke zverejnené pravidlá na riešenie konfliktu záujmov členov hodnotiacich komisií rozhodujúcich o pridelení dotácií? nie  
Sú na stránke zverejnené rozhodnutia samosprávy o pridelení dotácie/grantu (mimo uznesení MsZ)? nie dáta nenájdené (kontrola 11.8.) 
Sú na stránke zverejnené hodnotiace tabuľky k jednotlivým projektom, ktorým sa rozhodla samospráva prideliť dotáciu/grant? nie dáta nenájdené (kontrola 11.8.) 
Je na stránke zverejnený archív rozhodnutí samosprávy o pridelení dotácie/grantu min. 2 roky spätne (mimo uznesení MsZ)? nie dáta nenájdené (kontrola 11.8.) 
Má samospráva na svojej internetovej stránke zverejnené pravidlá na riešenie konfliktu záujmov členov hodnotiacich komisií rozhodujúcich o pridelení dotácií? [kontrolná otázka hodnotená TIS] nie dáta nenájdené (kontrola 11.8.) 
7. Byty a sociálne zariadenia
Odpovede mesta v jednotlivých oblastiach otázok zobrazíte kliknutím na [+].
    23 %
Môže sa stretnutia orgánov/zasadnutia komisií samosprávy rozhodujúcich a diskutujúcich o pridelení bytu ako aj o prevode bytov do osobného vlastníctva zúčastniť verejnosť? áno  
Využíva MsÚ elektronickú evidenciu žiadostí o pridelenie bytu a prevod bytov do osobného vlastníctva s možnosťou sledovania stavu žiadosti zverejnenou na internetovej stránke správcu? nie  
Bola väčšina bytov od januára 2013 pridelená verejným žrebovaním? áno  
Celkový počet pridelených bytov (bez prevodu bytov do osobného vlastníctva) od januára roku 2013. >0 57 pridelených bytov 
Celkový počet pridelených bytov (bez prevodu bytov do osobného vlastníctva) žrebovaním od januára roku 2013. >0 56 bytov 
Pomer medzi celkovým počtom pridelených bytov a počtom pridelených bytov žrebovaním. viac ako polovica  
Používa sa v prípade nedostatku miest, verejné žrebovanie ako spôsob prideľovania miest v predškolských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je samospráva v prípade aj sa jedná o kanditátov s rovnakými charakteristikami a nedajú sa preferovaní uchádzači určit iným kritériom? nie  
Existuje elektronická podateľňa žiadostí/možnosť podať žiadosť emailom v konaní pri prideľovaní miest v sociálnych zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je samospráva? N/A mesto nie je zriaďovateľom soc. zariadení 
Využíva MsÚ elektronickú evidenciu/elektronický register žiadostí pri prideľovaní miest v sociálnych zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je samospráva s možnosťou sledovať stav žiadosti - zverejnené a dostupné na internetovej stránke samosprávy alebo sociálneho zariadenia? N/A mesto nie je zriaďovateľom soc. zariadení 
Má samospráva trvalo zverejnené zápisnice z rokovania komisií rozhodujúcich o pridelení bytu a prevode bytu do osobného vlastníctva bytov (max. 7 dní po každom zasadnutí komisie alebo žrebovaní)? nie všetky byty sú žrebované a v priamom prenose vysielané TV NZ, žrebovanie je tiež verejné 
Má samospráva na internete trvalo zverejnenú základnú štatistiku o bytoch v správe samosprávy aktualizovanú min. každý pol rok (koľko bytov má samospráva, koľko je v prenájme, koľko je voľných a pod.)? Ak áno, tak prosím o WWW odkaz na webstránku. nie Evidenciu bytov vedie správca bytov Bytkomfort s.r.o. 
Sú na stránke zverejnené kritériá/pravidlá na prideľovanie bytov (môže byť aj web správcu bytov)? nie dáta nenájdené (kontrola 11.8.) 
Sú na stránke zverejnené zápisnice z rokovania komisií rozhodujúcich o pridelení bytu a prevode bytu do osobného vlastníctva (môže byť aj web správcu bytov)? nie dáta nenájdené (kontrola 11.8.) 
Sú na stránke zverejnené oznámenia (prípadne archív) o stretnutí/zasadnutí komisií rozhodujúcich o pridelení bytu a prevodu bytov do osobného vlastníctva (môže byť aj web správcu bytov) nie dáta nenájdené (kontrola 11.8.) 
Je na stránke zverejnený aktuálny zoznam žiadateľov o byt? nie dáta nenájdené (kontrola 11.8.) 
Sú na stránke zverejnené zoznamy bytov a komu boli pridelené (mimo uznesení MsZ)? nie dáta nenájdené (kontrola 11.8.) 
Sú zverejnené zoznamy bytov a komu boli pridelené priebežne aktualizované (môže byť aj web správcu bytov), najviac 6 mesiacov spätne? nie dáta nenájdené (kontrola 11.8.) 
Je na stránke zverejnený zoznam sociálnych zariadení, ktorých zriaďovateľom je samospráva, vrátane odkazov na ich internetové stránky? N/A  
Sú na stránke zverejnené informácie o počte voľných miest v soc. zariadeniach? nie http://www.novezamky.sk/Info/institucie/index_ddochod.shtml 
Je na stránke zverejnený zoznam sociálnych zariadení, ktorých zriaďovateľom je samospráva, vrátane informácie o možnostiach a pravidlách získania miesta v soc. zariadeniach? nie http://www.novezamky.sk/Info/institucie/index_ddochod.shtml 
8. Personálna politika
Odpovede mesta v jednotlivých oblastiach otázok zobrazíte kliknutím na [+].
    0 %
Počet obsadených miest referentov od januára 2013: neodpovedali  
Počet výberových konaní od januára 2013 na miesto referenta: neodpovedali  
Nachádzajú sa na internetovej stránke samosprávy oznámenia výberových konaní obsahujúce charakteristiku obsadzovaného miesta? nie dáta nenájdené (kontrola 11.8.) 
Nachádzajú sa na internetovej stránke samosprávy oznámenia výberových konaní obsahujúce dátum zverejnenia informácie o voľnom pracovnom mieste? nie dáta nenájdené (kontrola 11.8.) 
Nachádzajú sa na internetovej stránke samosprávy zápisnice z výberového konania obsahujúce počet a mená uchádzačov? nie dáta nenájdené (kontrola 11.8.) 
Nachádzajú sa na internetovej stránke samosprávy zápisnice z výberového konania obsahujúce mená, priezviská a titul členstva členov v komisii? nie dáta nenájdené (kontrola 11.8.) 
Nachádzajú sa na internetovej stránke samosprávy zápisnice z výberového konania obsahujúce sumárne hodnotenie komisie a poradie uchádzačov po hodnotení? nie dáta nenájdené (kontrola 11.8.) 
Nachádza sa na internetovej stránke samosprávy archív zápisníc z výberového konania min. 2 roky spätne? nie dáta nenájdené (kontrola 11.8.) 
9. Etika a konflikt záujmov
Odpovede mesta v jednotlivých oblastiach otázok zobrazíte kliknutím na [+].
    0 %
Nachádzajú sa na oficiálnej internetovej stránke zápisnice zo zasadnutí komisie MsZ na ochranu verejného záujmu? nie http://www.novezamky.sk/Samos/msz/komisie/index_ochranaVZ.shtml 
Nachádzajú sa na oficiálnej internetovej stránke zverejnené majetkové priznania starostu samosprávy? nie dáta nenájdené (kontrola 11.8.) 
Nachádzajú sa na oficiálnej internetovej stránke zverejnené potvrdenia o podaných daňových priznaniach starostu samosprávy? nie dáta nenájdené (kontrola 11.8.) 
Nachádzajú sa na oficiálnej internetovej stránke zverejnené potvrdenia a podaných daňových priznaniach poslancov samosprávy? nie dáta nenájdené (kontrola 11.8.) 
Nachádzajú sa na oficiálnej internetovej stránke zverejnené majetkové priznania starostu samosprávy za rok 2013? nie dáta nenájdené (kontrola 11.8.) 
Nachádzajú sa na oficiálnej internetovej stránke zverejnené majetkové priznania poslancov samosprávy za rok 2013? nie dáta nenájdené (kontrola 11.8.) 
Zaslala samospráva kópiu etického kódexu zamestnancov samosprávy? nie  
Zaslala samospráva kópiu etického kódexu volených predstaviteľov samosprávy? nie  
Existuje mechanizmus pre nahlasovanie nekalých praktík (telefonická linka, online formulár, etický komisár, atď.)? Ak áno, tak aký a kto je zodpovedný za prijímanie týchto podnetov? nie  
10. Územné plánovanie a stavebný úrad
Odpovede mesta v jednotlivých oblastiach otázok zobrazíte kliknutím na [+].
    67 %
Má MsÚ vytvorenú elektronickú podateľňu žiadostí v stavebnom konaní? nie  
Má MsÚ vytvorený elektronický register/elektronickú evidenciu žiadostí v stavebnom konaní s možnosťou sledovania stavu žiadosti zverejnenou na internetovej stránke? nie  
Je na stránke mesta zverejnený územný plán? áno http://www.novezamky.sk/Samos/nz_uzpl/index_u.shtml 
11. Obecné podniky a investície
Odpovede mesta v jednotlivých oblastiach otázok zobrazíte kliknutím na [+].
    38 %
Sú na internete trvalo zverejnené výročné správy všetkých obchodných spoločností s väčšinovým podielom samosprávy? Ak áno, tak prosíme o WWW odkazy. áno Každá obchodná spoločnosť s podielom mesta má výročnú správu uvedenú na svojej internetovej stránke 
Zaslala samospráva link/cestu, kde sa výročné správy obchodných spoločností nachádzajú? (nesmie byť len v rámci materiálov alebo záverečného účtu) nie  
Sú vlastné internetové stránky obchodných spoločností (s 30% a vyšším podielom) samosprávy prepojené so stránkou samosprávy? nie dáta nenájdené (kontrola 11.8.) 
Mená všetkých obchodných spoločností a firiem s majetkovou účasťou samosprávy: odpovedali Brantner Nové Zámky s.r.o. , Bytkomfort s.r.o, Hotel Korzo Nové Zámky a.s., Novocentrum Nové Zámky a.s., NZ – INVEST s.r.o., Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 
Podiel samosprávy v jednotlivých obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou samosprávy: odpovedali Korzo Nové Zámky a.s. – 100%, Novocentrum Nové Zámky a.s. – 100%, NZ – INVEST s.r.o. – 100%, Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.- 4,64 % 
Nachádza sa na internetovej stránke samosprávy profesijné životopisy manažérov firiem obsahujúce tieto informácie: i. vyššie vzdelanie ii. doterajšie zamestnania iii. členstvá pred nástupom do funkcie v orgánoch obchodných spoločností a neziskových organizácií nie